نمایش یک نتیجه

پیاده سازی فرهنگ کوچینگ در سازمانها

61,200 تومان
پیاده سازی فرهنگ کوچینگ در سازمانها تنوع فرهنگهای سازمانی تشابه زیادی به تفاوت و تنوع فرهنگهای بشری دارد. ما انسانها